<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ىلە كەلبەتى>>ءتابيعي بايلىعى

ﯨﻠﻪﻧﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍﺗﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻌﻰ

 

1. ﺑﻮﻳﻠﯩﻖ ﺟﺎﻧﻪ ﻩﻧﺪﯨﻚ ﮔﺮﺍﺩﯞﺱ

ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﻰ ﺷﯩﻌﯩﺲ ﺑﻮﻳﻠﯩﻖ4501 °91 --429 °80، ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﻩﻧﺪﯨﻚ 4510 °49 --1614 °40 ﻭﯕﯩﺮﮔﻪ ﻭﺭﻧﺎﻻﺳﻘﺎﻥ.

2. ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻰ

ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻩﯓ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ ﺍﯞﺍ ﺗﻪﻣﭙﻪﺭﺍﺗﯟﺭﺍﺳﻰ 42.8، ﻩﯓ ﺗﻮﻣﻪﻧﮕﻰ ﺗﻪﻣﭙﻪﺭﺍﺗﯟﺭﺍﺳﻰ 51.0-، ﻣﯘﻧﺪﺍ ﯨﻠﻪ ﻭﺯﻩﻧﻰ ﺍﯕﻌﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﺍﯞﺍ ﺗﻪﻣﭙﻪﺭﺍﺗﯟﺭﺍﺳﻰ 10.4، ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﺍﯞﺍ ﺗﻪﻣﭙﻪﺭﺍﺗﯟﺭﺍﺳﻰ 8.7، ﺍﻟﺘﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﺍﯞﺍ ﺗﻪﻣﭙﻪﺭﺍﺗﯟﺭﺍﺳﻰ 5.8. ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﺟﺎﯞﯨﻦ - ﺷﺎﺷﯩﻦ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ: ﯨﻠﻪ ﻭﺯﻩﻧﻰ ﺍﯕﻌﺎﺭﻯ 417.6 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ، ﺗﺎﯞﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ 600 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ ﺍﻳﻨﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍ؛ ﻗﯘﻟﯩﺴﺘﺎﻱ ﻭﻳﭙﺎﺗﻰ 234.7 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ، ﺗﺎﯞﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ 400 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ ﺍﻳﻨﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍ؛ ﺍﻟﺘﺎﻱ ﺗﺎﯞﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ 202.6 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ؛ ﺑﺎﺳﻘﺎ ﻭﯕﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ 100 ﺩﻩ 200 ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﻪﺗﺮ. ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﻛﯘﻥ ﺳﺎﯞﻟﻪﺳﻰ ﯨﻠﻪ ﻭﺯﻩﻧﻰ ﺍﯕﻌﺎﺭﯨﻨﺎ 2898.4 ﺳﺎﻋﺎﺕ؛ ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﺎ 2714.7 ﺳﺎﻋﺎﺕ؛ ﺍﻟﺘﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﺎ 2976.8 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﯘﺳﻪﺩﻯ.

3. ﺟﻪﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻌﻰ

ﻭﺑﻠﯩﺲ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ ﻳﻪﻟﻪﮔﻪﻥ ﺟﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ 350 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﭘﻪﻥ ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻜﺘﯩﯔ ﯗﺯﯨﻨﺪﯨﻌﻰ 760 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﺷﯩﻌﯩﺲ ﭘﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﺴﺘﯩﯔ ﻛﻪﯕﺪﯨﮕﻰ 630 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﻣﯘﻧﺪﺍ، ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﺟﻪﺭﺩﯨﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ 270 ﻣﯩﯔ 35 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﺗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﺍﯞﺩﺍﻥ، ﻗﺎﻻﻻﺭﺩﯨﻜﻰ 57 ﻣﯩﯔ 418 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﻜﻰ 95 ﻣﯩﯔ 616 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﺍﻟﺘﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﻜﻰ 117 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﺷﻪﻛﺎﺭﺍ ﻟﻪﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﯗﺯﯨﻨﺪﯨﻌﻰ 2019 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ. ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﻭﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮔﻴﺎﻟﯩﻖ ءﺗﯘﺭﻯ: ﺗﺎﯞﻟﻰ ﺟﻪﺭ 8 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 363 ﻣﯩﯔ 244 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﺍﺩﯨﺮﻟﻰ ﺟﻪﺭ 6 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 298 ﻣﯩﯔ 931 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﺟﺎﺯﯨﻖ 10 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 297 ﻣﯩﯔ 437 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﻗﯘﻣﺪﯨﻖ 2 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 43 ﻣﯩﯔ 855 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ. ﺟﻪﺭﺩﻩﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﻻﻧﯟ ءﺗﯘﺭﻯ: ﻩﮔﯩﺴﺘﯩﻚ ﺟﻪﺭ ءﺑﯩﺮ ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 746 ﻣﯩﯔ 200 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﺑﺎﻗﺸﺎ 9 ﻣﯩﯔ 300 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﻭﺭﻣﺎﻥ ءﺑﯩﺮ ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 801 ﻣﯩﯔ 100 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ، ﻣﯘﻧﺪﺍ، ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﻭﺭﻣﺎﻥ ءﺑﯩﺮ ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 715 ﻣﯩﯔ 600 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﺟﺎﻳﯩﻠﯩﻢ 18 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 951 ﻣﯩﯔ 200 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ، ﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﯩﻠﯩﻢ 18 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 791 ﻣﯩﯔ ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ؛ ﭘﺎﻳﺪﺍﻻﻧﺒﺎﻋﺎﻥ ﺟﻪﺭ 4 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 90 ﻣﯩﯔ 700 ﮔﻪﻛﺘﺎﺭ.

4. ﺳﯟ ﺑﺎﻳﻠﯩﻌﻰ

ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﻰ ﻭﯕﯩﺮﯨﻨﺪﻩ 208 ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﻭﺯﻩﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﺳﯟ ﺍﻋﯩﺴﻰ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 36 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 320 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ، ﻣﯘﻧﺪﺍ ﺟﻪﺭ ﺑﻪﺗﻰ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 31 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 960 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ، ﺟﻪﺭ ﺍﺳﺘﻰ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 18 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 608 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ، ﺗﺎﯞﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 13 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 390 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ، ﺟﺎﺭﯨﻖ ءﻭﯕﯩﺮﺩﯨﯔ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 10 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 644 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ؛ ءﯨﺲ ﺟﯘﺯﯨﻨﺪﯨﻚ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﯨﻠﮕﻪﻥ ﺍﻋﯩﺴﻰ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 36 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 67 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ. ﻛﻮﻝ (ءﺑﯩﺮ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮﺩﻩﻥ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ) 26 ﻭﺭﯨﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ 1125.2 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ. ﻣﯘﺯﺩﯨﻖ 3065 ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ 2534.44 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﺳﺎﻗﺘﺎﻟﻌﺎﻥ ﺳﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 136 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 669 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﺗﻪﻛﺸﻪﻣﻪﺗﺮ، ﺳﯟ ﻩﻧﻪﺭﮔﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﺘﺎﻟﯟ ﻣﻮﻟﺸﻪﺭﻯ 12 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 486 ﻣﯩﯔ 500 ﻛﻴﻠﻮﯙﺍﺕ.

5. ﺑﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪﻥ ﻭﻧﯩﻤﺪﻩﺭﻯ

ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﯩﻨﺪﺍ ﺑﺎﺳﺘﯩﺴﻰ: ﺑﻪﺭﻳﻠﻠﻲ، ﺩﻭﻟﻮﻣﻴﻦ، ﻛﺎﻟﻲ، ﺷﭙﺎﺕ، ﺣﺮﻭﻡ، ﺗﺴﻪﺯﻱ (ﻩﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ ﺍﻟﺪﯨﯖﻌﻰ ﺑﻪﺳﯩﻨﺸﻰ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ)، ﻛﻮﻣﯩﺮ، ﺗﻪﻣﯩﺮ، ﻣﺎﺭﮔﺎﻧﻪﺗﯩﺲ، ﺗﻴﻜﻪﻝ، ﺍﻟﺘﯩﻦ، ﻛﯘﻣﯩﺲ، ﻗﻮﺭﻋﺎﺳﯩﻦ، ﻣﯩﺮﯨﺶ، ﺗﺎﯞ ﺟﯩﻨﯩﺴﺘﺎﺭﻯ، ﻓﺘﻮﺭﻟﻰ ﻛﺎﻟﺘﺴﻲ ﺳﻴﺎﻗﺘﻰ ﻭﻧﯩﻤﺪﻩﺭﻯ ﺑﺎﺭ.

6. ﻧﻪﮔﯩﺰﮔﻰ ﺗﺎﯞ ﺳﯩﻠﻪﻣﺪﻩﺭﯨﻨﯩﯔ ﺍﺣﯟﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺎﻱ ﺗﺎﯞ ﺷﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 4374 ﻣﻪﺗﺮ، ﺟﯘﯕﻌﺎﺭ ﺗﺎﯞ ﺷﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 3500 -- 3700 ﻣﻪﺗﺮ؛ ﺗﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎﯞ ﺳﯩﻠﻪﻣﻰ(ﺑﻮﺭﻗﻮﺭﺍ ﺗﺎﯞﻯ، ﻛﻮﮔﯩﺮﺷﯩﻦ ﺗﺎﯞﻯ، ءﯗﻳﺴﯩﻦ ﺗﺎﯞﻯ، ﺍﺑﯩﺮﺍﻟﻰ ﺗﺎﯞﻯ) ﺷﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 7443 ﻣﻪﺗﺮ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ