<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ۇكىمەت ءىسىن جاريا ۇستاۋ>>قىزمەت قۇرىلمى>>ۇكىمەتكە توتە قاراستى تاراۋلار مەن ورىندار

ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﻰ

 


 

ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻣﻪﻛﻪﻣﻪﺳﻰ _ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﯔ ﻳﯩﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ، ﻗﺎﻻ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ، ﺍﯞﯨﻞ - ﻗﺎﻻﺷﯩﻖ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ، ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻛﺎﺳﯩﺒﻰ، ﻗﻮﺭﺍﺟﺎﻱ ﻛﺎﺳﯩﺒﻰ، ﻗﺎﻻ ﻗﯘﺭﯨﻠﻌﯩﻼﺭﻯ ﺍﻟﻪﯞﻣﻪﺗﺘﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭﻯ، ﺑﺎﺭﻻﯞ - ﺟﻮﺑﺎﻻﯞ ﻛﺎﺳﯩﭙﺘﻪﺭﯨﻦ ﺟﺎﻥ - ﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﺭﺍﺗﯩﻦ ﭘﯟﻧﻜﯩﺘﺴﻴﺎﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﺍﯞ.

ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻞ ﺟﻮﺑﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﻰ ﻛﯘﺷﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ، ﺟﺎﻥ - ﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﯞ ﺭﻭﻟﻰ ﺟﻮﻋﺎﺭﻻﺗﯩﻠﺪﻯ. ﻗﺎﻻﺷﯩﻘﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺗﯘﻟﻌﺎﻟﯩﻖ ﺟﻮﺑﺎﺳﯩﻦ ﺟﺎﺳﺎﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪100 ﻛﻪ، ﺍﯞﯨﻞ - ﻗﺎﻻﺷﯩﻘﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ( ﺷﻮﻋﯩﺮﻟﻰ ﻗﺎﻻﺷﯩﻖ ) ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺗﯘﻟﻌﺎﻟﯩﻖ ﺟﻮﺑﺎﺳﯩﻦ ﺟﺎﺳﺎﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪84.8 ﻛﻪ، ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺟﻮﺑﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﯩﻼﺳﯟ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪70.7 ﻛﻪ ﺟﻪﺗﯩﭗ، ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻠﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﻧﻪﮔﯩﺰﺩﯨﻚ ﻗﯘﺭﯨﻠﻌﻰ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﻛﯘﻥ ﺳﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﻣﻪﻟﺪﻩﻧﻪ ءﺗﯘﺳﺘﻰ. 2008 - ﺟﯩﻠﺪﯨﯔ ﺳﻮﯕﯩﻨﺎ ﺩﻩﻳﯩﻦ، ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﺗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﻗﺎﻻ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 123.44 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﯩﺮﮔﻪ، ﻗﺎﻻ - ﻗﺎﻻﺷﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍﻋﻰ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻧﻰ 827 ﻣﯩﯔ ﺍﺩﺍﻣﻌﺎ، ﻗﺎﻻ - ﻗﺎﻻﺷﯩﻘﺘﺎﻧﯟ ﺩﻩﯕﮕﻪﻳﻰ ٪40 ﻛﻪ ﺟﻪﺗﺘﻰ. ﻗﺎﻻﻧﻰ ﻛﯘﻧﺪﻩﻟﯩﻜﺘﻰ ﺳﯟﻣﻪﻥ ﻗﺎﻣﺪﺍﯞ ﺟﺎﻟﭙﻰ ءﻭﻧﺪﯨﺮﯨﺲ ﻗﯟﺍﺗﻰ 303 ﻣﯩﯔ ﻛﯘﭖ ﻣﻪﺗﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺳﯟﺩﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﻻﻧﯟﺩﻯ ﺟﺎﻟﭙﯩﻼﺳﺘﯩﺮﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪94.57 ﻛﻪ؛  ﯨﻼﺱ ﺳﯟﺩﻯ ءﺑﯩﺮﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻩﺗﯟ ﺯﺍﯙﻭﺗﯩﻨﺎﻥ 8 ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﭗ، ﻛﯘﻧﺪﻩﻟﯩﻜﺘﻰ ءﺑﯩﺮﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻩﺗﯟ ﻗﯟﺍﺗﻰ 135 ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﯨﻼﺱ ﺳﯟﺩﻯ ﺷﻮﻋﯩﺮﻟﻰ ءﺑﯩﺮﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻩﺗﯟ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪68.82 ﻛﻪ؛  ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﺘﯩﻖ ﻗﻮﻗﯩﺮ - ﻗﻮﻗﺴﯩﻘﺘﺎﺭﺩﻯ ﺯﺍﻻﻟﺴﯩﺰ ءﺑﯩﺮﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻩﺗﯟ ﺯﺍﯙﻭﺗﯩﻨﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﯞﻯ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﭗ، ءﺑﯩﺮﺟﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻩﺗﯟ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪12.24 ﻛﻪ؛ ﻗﺎﻻﻻﺭﺩﯨﯔ ﺟﻮﻝ ﯗﺯﯨﻨﺪﯨﻌﻰ 732 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﯩﺮ، ﺟﻮﻝ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 10 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 430 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺳﯩﻨﺎ ﺗﯟﺭﺍ ﻛﻪﻟﻪﺗﯩﻦ ﺟﻮﻝ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 13.9 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮﮔﻪ؛ ﺟﯩﻠﯟﻣﻪﻥ ﺷﻮﻋﯩﺮﻟﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﯞ ﻗﯟﺍﺗﻰ 1073 ﻣﻪﮔﺎﯞﺍﺕ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﯩﻠﯟﻣﻪﻥ ﺷﻮﻋﯩﺮﻟﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﯞ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 1 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 227 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮﮔﻪ؛ ﻗﺎﻻ- ﻗﺎﻻﺷﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ﻭﺗﯩﻨﺪﯨﻖ ﮔﺎﺯﺩﯨﯔ ﺟﺎﻟﭙﯩﻼﺳﯟ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪64.75 ﻛﻪ؛ ﻗﺎﻻﺩﺍﻋﻰ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ  ﺟﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻧﯟ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪36.36، ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍﺭﯨﻨﺪﺍﻋﻰ ﺟﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻧﻌﺎﻥ ﺟﻪﺭﺩﯨﯔ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪30.32 ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺳﯩﻨﺎ ﺗﯟﺭﺍ ﻛﻪﻟﻪﺗﯩﻦ ﺟﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻧﻌﺎﻥ ﺟﻪﺭ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 7.92 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮﮔﻪ ﺟﻪﺗﺘﻰ.

ﻗﺎﻻﻧﻰ ﺗﯘﺭﻋﯩﻦ ﯗﻳﻤﻪﻥ ﻗﺎﻣﺘﺎﻣﺎﺳﯩﺰﺩﺍﻧﺪﯨﺮﯞ ﺗﯘﺯﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺗﻪﺑﯩﻨﻰ ﺍﺭﺗﺘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ، ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻠﺪﺍﺭﺩﺍﻋﻰ ﺗﯘﺭﻋﯩﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺗﯘﺭﻋﯩﻦ ءﯗﻱ ﺷﺎﺭﺕ - ﺟﺎﻋﺪﺍﻳﻰ ﺟﺎﻗﺴﺎﺭﺗﯩﻠﺪﻯ. 2008 - ﺟﯩﻠﻰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﻋﺎﺩﺍ ﻣﺎﻳﻌﺎ ﺑﻪﺭﯨﻠﻪﺗﯩﻦ 158 ﻣﯩﯔ 500 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮﻟﯩﻚ 3253 ﺗﯘﺭﻋﯩﻦ ءﯗﻱ ﺳﺎﻟﯩﻨﯩﭗ، ﻧﺎﻗﺘﯩﻠﻰ ﻣﺎﻳﻌﺎ ﺑﻪﺭﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﺗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﻗﺎﻻﻻﺭﺩﺍﻋﻰ ﻩﯓ ﺗﻮﻣﻪﻧﮕﻰ ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﻰ ﻗﺎﻣﺘﺎﻣﺎﺳﯩﺰﺩﺍﻧﺪﯨﺮﯨﻼﺗﯩﻦ ﺗﯘﺭﻋﯩﻦ ءﯗﻱ ﻗﻴﯩﻨﺸﯩﻠﯩﻌﻰ ﺑﺎﺭ ﻭﺗﺒﺎﺳﯩﻼﺭﺩﯨﯔ ٪55.16 ﻳﻪﻟﻪﺩﻯ. ﺟﺎﻟﭙﻰ 135 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﻳﯟﺍﻥ ﻗﺎﺭﺟﻰ ﻗﻮﺳﯩﻠﻌﺎﻥ،  790 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﯩﺮﻟﯩﻚ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﻋﺎﻟﻰ ﻗﻮﻻﻳﻠﻰ ءﯗﻱ ﺳﺎﻟﯩﻨﯩﭗ، ﻗﻮﺭﺍﺟﺎﻱ ﺍﺷﯟﻋﺎ 161 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﻳﯟﺍﻥ ﻗﺎﺭﺟﻰ ﻗﻮﺳﯩﻠﺪﻯ.

ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻠﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﺴﻜﻪ ءﺗﻮﺯﯨﻤﺪﻯ ﺑﻪﻳﻘﯘﺕ ءﯗﻱ ﻳﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﻰ ﻛﯘﺷﻪﻳﺘﯩﻠﺪﻯ.  2004 - ﺟﯩﻠﻰ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻠﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﺴﻜﻪ ءﺗﻮﺯﯨﻤﺪﻯ ﺑﻪﻳﻘﯘﺕ ءﯗﻱ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﯩﻦ ﻭﺭﺳﺘﻪﺗﻜﻪﻧﻨﻪﻥ ﺑﻪﺭﻯ، ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﺗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﺭﺩﺍ ﺟﺎﻟﭙﻰ 3 ﻣﻴﻠﻠﻴﺎﺭﺩ 729 ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ 63 ﻣﯩﯔ 900 ﻳﯟﺍﻥ ﻗﺎﺭﺟﻰ ﻗﻮﺳﯩﻠﻌﺎﻥ ﻗﺎﻻ - ﺍﯞﯨﻠﺪﺍﺭﺩﺍﻋﻰ 171 ﻣﯩﯔ 606 ﻭﺗﺒﺎﺳﯩﻨﺎ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﺴﻜﻪ ءﺗﻮﺯﯨﻤﺪﻯ ﺑﻪﻳﻘﯘﺕ ءﯗﻱ ﻳﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﺳﺎﻟﯩﻨﺪﻯ.

ﻳﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻦ ﺑﺎﺳﻘﺎﺭﯞ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﻰ ﻛﯘﺷﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ، ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻛﺎﺳﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺍﻗﺎﯞﺳﯩﺰ ﺩﺍﻣﯟﯨﻨﺎ ﺷﯩﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪﭘﯩﻠﺪﯨﻚ ﻩﺗﯩﻠﺪﻯ. " ﯨﻠﻪ ﻭﺑﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﻳﯩﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎﺳﯩﻨﺎ ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞ، ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺍﻟﯟ ﻳﯩﻨﻔﻮﺭﻣﺎﺗﺴﻴﺎ ﺗﻮﺭﺍﺑﻰ " ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﭗ، ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ ﻩﯓ ﺍﻟﺪﯨﻤﻪﻥ ﻩﻟﻪﻛﺘﯩﺮﻭﻧﺪﻯ ﺑﺎﻋﺎﻻﯞ ﺟﯘﻳﻪﺳﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻗﯩﻼﯞ ﺟﯘﻳﻪﺳﻰ ﻭﺭﻧﺎﺗﯩﻠﺪﻯ. ﻭﺑﻠﯩﺴﻘﺎ ﺗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﺭﺩﺍﻋﻰ ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞ ﻳﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞ ﻳﻨﺠﻪﻧﻪﺭﻳﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻨﺎ ﺍﺷﻜﻪﺭﻩ ﻣﻪﺭﺩﯨﮕﻪﺭ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞ ﺳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﺮﻣﺎﺳﻰ ٪98 ﺗﻪﻥ ﺍﺳﺘﻰ.

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ