<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ىلە كەلبەتى>>تاريحي دامۋى

ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﻛﻪﺯﯨﻨﺪﻩﮔﻰ ﯨﻠﻪ

 


ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 3- ﻋﺎﺳﯩﺮﺩﯨﯔ ﺳﻮﯕﻌﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﻨﻪﻥ ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 2- ﻋﺎﺳﯩﺮﺩﯨﯔ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻰ ﺟﺎﺭﯨﻤﯩﻨﺎ ﺩﻩﻳﯩﻦ ﯨﻠﻪ ءﻭﯕﯩﺮﯨﻦ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﻣﻪﻛﻪﻧﺪﻩﺩﻯ. ﻩﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﯔ ﺟﺎﺯﺑﺎ ﺩﻩﺭﻩﻛﺘﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﻭﻧﯩﯔ ﺍﺗﻰ«大月氏»، «大肉孜» ﺩﻩﮔﻪﻥ ﺣﺎﻧﺰﯞ ﺍﺭﭘﯩﻤﻪﻥ ﺗﺎﯕﺒﺎﻻﻧﻌﺎﻥ ﺗﯘﺭﯨﻨﺪﻩ ﻛﻪﺯﺩﻩﺳﻪﺩﻯ. ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 3- ﻋﺎﺳﯩﺮﺩﺍ ﻩﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﯔ ﺩﯞﺣﺎﻥ، ﺷﯘﻟﻪﻥ ﺗﺎﯞﻻﺭﻯ ﺍﺭﺍﻟﯩﻌﯩﻦ ﻣﻪﻛﻪﻧﺪﻩﮔﻪﻥ ءﯨﺮﻯ ﻩﻝ ﻩﺩﻯ. ﻭﻻﺭ ﺍﻟﻪﻣﮕﻪ ﺍﻳﮕﯩﻠﻰ ﮬﯘﻧﺪﺍﺭ ﻛﻪﺯﯨﻨﺪﻩ ﻭﺳﻰ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﮔﻪ ﺗﺎﯞﻩﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺍﻳﮕﯩﻠﻰ ﻗﻮﻟﺒﺎﺳﺸﻰ ﻣﻮﺗﻪﻧﻰ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ﺣﺎﻥ ﻭﺭﺩﺍﺳﯩﻨﺎ ﻛﻪﭘﯩﻠﺪﯨﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﻌﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﯩﻦ. ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 209- ﺟﯩﻠﻰ ﻣﻮﺗﻪ ﺣﺎﻧﺪﯨﻖ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻭﺗﯩﺮﯨﭗ، ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺳﯩﻦ ﻗﯘﺭﺍﭖ ﺍﻛﯩﻤﻴﺎﺕ ﻗﯘﺭﺩﻯ. ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 174- ﺟﯩﻠﻰ ﻭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻﺳﻰ ﻻﯞﺷﺎﯓ ءﺗﺎﯕﯩﺮﻗﯘﺕ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻭﺗﯩﺮﻋﺎﻧﻨﺎﻥ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺍﻟﺪﯨﻤﻪﻥ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﮔﻪ ﺟﻮﺭﯨﻘﻘﺎ ﺍﺗﺘﺎﻧﯩﭗ، ﻩﻟﯩﻦ ﺷﺎﯞﯨﭗ ، ﺟﻪﺭﯨﻦ ﺑﺎﺳﯩﭗ ﺍﻻﺩﻯ. ﺟﻪﯕﯩﻠﮕﻪﻥ ءﺑﯩﺮ ءﺑﻮﻟﯩﻢ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﻗﻮﻧﯩﺲ ﺍﯞﺩﺍﺭﯞﻋﺎ ءﻣﺎﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻻﺩﻯ.  ﺳﻮﻧﯩﻤﻪﻥ، ﮬﯘﻧﺪﺍﺭﺩﺍﻥ ﺟﻪﯕﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺗﯩﺴﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻱ ﺍﯞﻋﺎﻥ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﺳﺎﻗﺘﺎﺭ ﻩﻟﯩﻨﻪ ﺷﺎﺑﯟﯨﻞ ﺟﺎﺳﺎﺩﻯ، ﺳﺎﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺣﺎﻧﻰ ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻱ ﺍﯞﺍ ﻗﺎﺷﺘﻰ. ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺟﻪﺭﯨﻦ ﻳﻪﻣﺪﻩﻧﯩﭗ ﺍﻟﺪﻯ. ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﯨﻠﻪﮔﻪ ﻗﻮﻧﯩﺲ ﺍﯞﺩﺍﺭﻋﺎﻧﺪﺍ ﻛﻮﺷﻪ ﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻌﺎﻥ ءﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﻤﺪﻩﺭﻯ ﺑﯘﺭﯨﻨﻌﻰ ﻣﻪﻛﻪﻧﺪﻩﺭﯨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﺍ ﺑﺎﺳﻘﺎ ﺭﯞ ﺗﺎﻳﭙﺎﻻﺭﯨﻤﻪﻥ ﺍﺭﺍﻻﺳﺘﻰ، ﻛﻪﻳﯩﻦ ﻭﻻﺭ ﻛﯩﺸﻰ ءﺟﯘﺯ ﺍﺗﺎﻧﺪﻯ. ﯨﻠﻪ ﻭﯕﯩﺮﯨﻨﻪ ﺍﯞﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩﺭﻯ ﯗﻟﻰ ءﺟﯘﺯ ﺍﺗﺎﻧﺪﻯ. ﯨﻠﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻪﻥ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﺩﯨﯔ «ءﺗﯘﺗﯩﻦ ﺳﺎﻧﻰ 100 ﻣﯩﯔ، ﺣﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﻧﻰ 400 ﻣﯩﯔ، ﺟﺎﺳﺎﻕ ﺳﺎﻧﻰ 100 ﻣﯩﯔ ﺑﻮﻟﻌﺎﻥ».

ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ﺳﺎﻟﺘﻰ ﮬﯘﻧﺪﺍﺭﻣﻪﻥ ﯗﻗﺴﺎﺱ ﺑﻮﻟﻌﺎﻥ، ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺗﯩﺮﺷﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﻳﻨﺎﺭﻯ ﻛﻮﺷﭙﻪﻧﺪﻯ ﻣﺎﻝ ﺷﺎﺭﯞﺍﺷﯩﻠﯩﻌﻰ ﺑﻮﻟﻌﺎﻥ، ءﻧﺎﺳﯩﻠﺪﻯ ﺟﯩﻠﻘﻰ، ﺳﻴﯩﺮ، ﻗﻮﻱ، ﺗﯘﻳﻪ ﺗﯘﻟﯩﻜﺘﻪﺭﯨﻦ ﻭﺳﯩﺮﮔﻪﻥ. ﺳﻮﻝ ﻛﻪﺯﺩﻩﮔﻰ ﺟﺎﺯﺑﺎ ﺩﻩﺭﻩﻛﺘﻪﺭﺩﻩ «ﯗﻟﻰ ءﺟﯘﺯ ﻩﻟﯩﻨﺪﻩ ﺟﺎﻗﺴﻰ ﺍﺕ ﻛﻮﭖ»، «ﻧﻪﺷﻪ ءﺟﯘﺯ ءﻣﯩﻨﯩﺲ ﺍﺗﺘﺎﺭﻯ ﺑﺎﺭ» ﺩﻩﭖ ﯗﻟﻰ ءﺟﯘﺯ ﻩﻟﯩﻦ « ﺟﯩﻠﻘﯩﻠﻰ ﻩﻝ» ﺩﻩﭖ ﺍﺗﺎﻋﺎﻥ.

ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻋﺎ ﺩﻩﻳﯩﻨﮕﻰ 161- 160 ? ﺟﯩﻠﺪﺍﺭﻯ ءﯗﻳﺴﯩﻦ ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﻩﻟﺠﺎﯞ ءﺑﻴﻰ ﺍﺗﺎ ﻛﻪﮔﯩﻦ ﺍﻟﯟ ءﯗﺷﯩﻦ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﮔﻪ ﺷﺎﺑﯟﯨﻞ ﺟﺎﺳﺎﭖ، ﻭﻻﺭﺩﻯ ﻭﻳﺮﺍﻧﺪﺍﭖ، ﺍﻣﯟ ﺩﺍﺭﻳﺎﺳﻰ ﻣﺎﯕﯩﻨﺎ ﺳﯩﺮﻋﯩﺘﺎﺩﻯ ﺩﺍ، ﻭﺯﺩﻩﺭﻯ ﯨﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺑﯩﻨﺎ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﻗﻮﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺎﺩﻯ. ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ءﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﮕﻰ ﺍﻻﻝ ﺗﻪﯕﯩﺰﻯ ﺍﺗﯩﺮﺍﺑﯩﻦ ﻣﻪﻛﻪﻧﺪﻩﭖ، «ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﻯ» ﺩﻩﭖ ﺍﺗﺎﻻﺗﯩﻦ ﻭﺳﻰ ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﯨﻠﻪﺭ ﺟﺎﯕﺎ ﻩﺭﺍﻧﯩﯔ 5- ﻋﺎﺳﯩﺮﯨﻨﺎ ﺩﻩﻳﯩﻦ ﺣﻮﺭﻩﺯﻣﮕﻪ ﺑﻴﻠﯩﻚ ﺟﯘﺭﮔﯩﺰﺩﻯ. ﺍﺭﺍﻝ ﺗﻪﯕﯩﺰﻯ ﻣﻪﻥ ﺍﻣﯟ ﺩﺍﺭﻳﺎﺳﻰ ﻭﺳﻰ ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﻯ ﺗﻪﯕﯩﺰﻯ، ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﻯ ءﺩﺍﺭﻳﺎﺳﻰ ﺩﻩﭖ ﺍﺗﺎﻻﺩﻯ. ﻛﻪﺭﺩﻩﺭﯨﻠﻪﺭ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯘﺯﯨﻨﺪﻩﮔﻰ ﺑﻪﻟﺪﻯ ﺗﺎﻳﭙﺎﻻﺭﺩﯨﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻪ ﺍﻳﻨﺎﻻﺩﻯ. ﯨﻠﻪ ﺍﻻﺑﯩﻨﺪﺍ ﻗﺎﻟﻌﺎﻥ ءﺑﯩﺮ ءﺑﻮﻟﯩﻢ ﯗﻟﻰ ﺟﯘﺯﺩﻩﺭ ﯨﻠﮕﻪﺭﺗﯩﻨﺪﻩ ﻗﺎﻟﻌﺎﻥ ﺳﺎﻗﺘﺎﺭﻣﻪﻥ، ﻛﻪﻳﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯗﻳﺴﯩﻨﺪﻩﺭﻣﻪﻥ ﺍﺭﺍﻻﺳﺎ، ﺗﻮﻋﯩﺴﺎ ﻛﻪﻟﻪ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﺍﺭﻋﻰ ﺗﻪﮔﯩﻦ ﻗﺎﻟﯩﭙﺘﺎﺳﺘﯩﺮﯞﻋﺎ ﻧﻪﮔﯩﺰ ﻗﺎﻻﺩﻯ، ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﯗﻟﻰ ءﺟﯘﺯ ءﯗﻳﺴﯩﻦ ﺗﺎﻳﭙﺎﺳﻰ ﻭﺳﻰ ﻧﻪﮔﯩﺰﺩﻩ ﻗﺎﻟﯩﭙﺘﺎﺳﺘﻰ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ