<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>>ىلە كەلبەتى>>اۋدان-قالالار كەلبەتى

ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﺣﯟﺍﻟﻰ

 

 

ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﻰ ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﯓ ﯗﻳﻌﯘﺭ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﺲ ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﺑﻮﻟﻪﮔﯩﻨﻪ ﻭﺭﻧﺎﻻﺳﻘﺎﻥ، ﺑﺎﺗﯩﺴﯩﻨﺪﺍ، ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﮕﯩﻨﺪﻩ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻤﻪﻥ ﺷﻪﻛﺎﺭﺍﻻﺳﺎﺩﻯ، ﺍﻳﻨﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍ 6 ﺍﻳﻤﺎﻕ، ﻭﺑﻠﯩﺲ، ﻗﺎﻻﻣﻪﻥ ﻛﻮﺭﺷﯩﻠﻪﺳﻪﺩﻯ، ﺟﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﻭﺭﺗﺎﺳﯩﻨﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻳﻠﻰ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﻣﻪﻥ ﻛﯘﻳﺘﯩﯔ ﻗﺎﻻﺳﯩﻨﺎ ﻭﻳﯩﭗ ﻭﺭﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ. ﺍﻳﻤﺎﻗﺘﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺟﻪﺭ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ 104 ﻣﯩﯔ 500 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺷﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯘﻛﯩﻞ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﯔ %1 ﯨﻦ، ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ %6.5 ﯨﻦ ﻗﯘﺭﺍﻳﺪﻯ. ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﻰ ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﯩﻨﺎ، ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﯓ ﯗﻳﻌﯘﺭ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﻯ. 1990-ﺟﯩﻠﻰ ﻭﻋﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺳﺘﻰ ءﺑﯩﺮ ﻗﺎﻻ، 5 ﺍﯞﺩﺍﻥ، ءﺑﯩﺮ ﻣﯘﯕﻌﯘﻝ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ، 11 ﻗﺎﻻﺷﯩﻖ، 55 ﺍﯞﯨﻞ، 3 ﻛﻮﺷﻪ ءﯨﺲ ﺑﺎﺳﻘﺎﺭﯞ ﻭﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﺣﺎﻧﺰﯞ، ﻗﺎﺯﺍﻕ، ﯗﻳﻌﯘﺭ، ﻣﯘﯕﻌﯘﻝ، ﺩﺍﻋﯘﺭ، ﺣﯘﻳﺰﯞ، ﺩﯗﯕﺸﻴﺎﯓ، ﻗﯩﺮﻋﯩﺰ، ﺳﯩﺒﻪ، ﻭﺭﯨﺲ ﺳﻪﻛﯩﻠﺪﻯ 29 ﯗﻟﺘﺘﺎﻥ ﻗﯘﺭﺍﻟﻌﺎﻥ 710 ﻣﯩﯖﺪﺍﻱ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﺳﺎﻳﺪﻯ، ﻣﯘﻧﯩﯔ ﯨﺸﯩﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﯗﻟﺖ ﺍﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ %47ﯨﻦ، ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﯗﻟﺘﺘﺎﺭ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ %60 ﯨﻦ ﻗﯘﺭﺍﻳﺪﻯ. ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﻣﯘﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎ ﺳﯩﺮﺕ ﺟﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﯔ ﺟﯘﻣﯩﺲ ﻭﺭﮔﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻣﻪﻥ ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﯓ ءﻭﻧﺪﯨﺮﯨﺲ-ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺑﻴﯖﺘﯟﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﯔ ﻳﮕﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯟﺍﻥ-ﺍﻻﯕﺪﺍﺭﯨﻨﺎﻥ ﺟﻴﯩﻨﻰ 64 ﻭﺭﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ، ﻭﻻﺭﺩﺍﻋﻰ ﺣﺎﻟﯩﻘﺘﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 890 ﻣﯩﯔ ﺍﺩﺍﻡ.

ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ءﺗﯘﺯﯨﻠﯩﺴﻰ ﻛﯘﺭﺩﻩﻟﻰ، ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﮕﻰ ﺑﺎﺗﯩﺲ ﺟﻮﯕﻌﺎﺭ ﺗﺎﯞﻟﻰ ءﻭﯕﯩﺮﻯ، ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﮕﻰ ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﺗﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎﯞﻟﻰ ءﻭﯕﯩﺮﻯ، ﺍﻝ ﺷﯩﻌﯩﺴﻰ، ﻭﺭﺗﺎ ﺑﻮﻟﻪﮔﻰ ﺟﻮﯕﻌﺎﺭ ﻭﻳﭙﺎﺗﻰ. ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻚ-ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﮕﻰ ءﯗﺳﺘﯩﺮﺕ، ﺷﯩﻌﯩﺴﻰ، ﻭﺭﺗﺎ ﺑﻮﻟﻪﮔﻰ ﻭﻱ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺩﻭﯕﮕﻪﻟﻪﻙ ﻗﻮﺭﺍﻻﻧﯩﭗ ﻓﻮﺭﻣﺎﻻﻧﺎﺩﻯ. ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﮕﯩﻨﺪﻩ ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺗﺎﯞﻯ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﯞﻯ، ﺳﺎﯞﯨﺮ ﺗﺎﯞﻯ، ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﮕﯩﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﺗﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎﯞﯨﻨﯩﯔ ﻭﺭﺗﺎ ﺑﻮﻟﻪﮔﻰ ﻩﺭﻩﻥ ﻗﺎﺑﯩﺮﻋﺎ ﺗﺎﯞﻯ ﺑﺎﺭ، ﺗﺎﯞﻻﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﻪﺭﻯ ﻛﻮﻙ ﺗﯩﺮﻩﻳﺪﻯ، ﺷﻮﻗﯩﻼﺭﻯ ﺷﻮﻋﯩﺮﻻﻧﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ، ﻭﻻﺭﺩﻯ ﻗﯘﺭﺳﺎﻋﺎﻥ ﺍﻕ ﻗﺎﺭ، ﻛﻮﻙ ﻣﯘﺯﺩﺍﺭ ﯗﺯﺍﻕ ﺟﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻳﯩﻨﺎ ﻩﺭﯨﻤﻪﻳﺪﻯ، ﺗﺎﯞﻻﺭﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺭﺍﻋﺎﻱ ﻭﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪﻟﺪﻩﯞﻟﻪﻧﯩﭗ ﯗﺯﺍﻗﻘﺎ ﺳﻮﺯﯨﻠﯩﭗ، ءﺗﻮﺭﺕ ﻣﺎﯞﺳﯩﻤﺪﺍ ﺩﺍ ﻛﻮﮔﻪﺭﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ.

ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﻰ ﻗﻮﯕﯩﺮﺟﺎﻱ ﺑﻪﻟﺪﻩﯞﺩﯨﯔ ﻗﺎﻋﯩﺮ ﺟﺎﻧﻪ ﺟﺎﺭﺗﯩﻼﻱ ﻗﺎﻋﯩﺮ ﺍﯞﺍ ﺭﺍﻳﻰ ﻭﯕﯩﺮﯨﻨﻪ ﺟﺎﺗﺎﺩﻯ، ﻛﻮﻛﺘﻪﻣﺪﻩ ﺗﻪﺯ ﺟﯩﻠﯩﻨﺎﺩﻯ، ﺳﯟﯞﻯ ﺩﺍ، ﺟﯩﻠﯩﻨﯟﻯ ﺩﺍ ﻛﯘﺭﺕ ﺑﻮﻻﺩﻯ.

ﺗﺎﺭﺑﺎﻋﺎﺗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻋﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺭﻯ ﻛﻪﯓ، ﺑﺎﻳﻠﯩﻌﻰ ﻣﻮﻝ، ﻭﻝ ﻩﮔﯩﻨﺸﯩﻠﯩﻜﻜﻪ، ﻣﺎﻟﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍ، ﻭﺭﻣﺎﻧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍ، ﻭﻧﻪﺭﻛﺎﺳﯩﭙﻜﻪ ﺩﻩ ﻗﻮﻻﻳﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﭗ،ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﯩﺰﺩﻯ ﻩﮔﯩﻦ ﺷﺎﺭﯞﺍﺷﯩﻠﯩﻖ، ﻣﺎﻝ ﺷﺎﺭﯞﺍﺷﯩﻠﯩﻖ ءﻭﻧﺪﯨﺮﯨﺲ ﺑﺎﺯﺍﺳﻰ. ﻛﻪﻥ ﺷﺎﺭﯞﺍﺷﯩﻠﯩﻌﻰ، ﺟﺎﯕﺎﺩﺍﻥ ﮔﯘﻟﺪﻩﻧﯩﭗ ﻛﻪﻟﻪ ﺟﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﯕﯩﻞ ﻭﻧﻪﺭﻛﺎﺳﯩﭗ ءﻭﯕﯩﺮﻯ.

 

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ