<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ساياحات

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ

 

 


ﻗﯘﻟﺠﺎ ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻋﻰ ءﺑﯩﺮ ﺍﺗﺎﻟﯟﻯ ﺳﺎﻧﺸﻲ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ، ﺑﯘﻝ ﻣﻪﺷﺖ ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﻰ ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺷﻴﻨﺤﯟ ﺷﯩﻌﯩﺲ ﺟﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﺟﺎﻋﺎﺳﯩﻨﺎ ﻭﺭﻧﺎﻻﺳﻘﺎﻥ. ﺍﻳﺘﯟﻻﺭﻋﺎ ﻗﺎﺭﺍﻋﺎﻧﺪﺍ ، ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﯩﯔ ﺗﺎﻋﺎﻧﻰ 1760- ﺟﯩﻞ ﻗﺎﻻﻧﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻋﺎﻥ. ﻗﺎﺭﺟﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯩﻠﯩﻌﯩﻨﺎﻥ ﺟﯩﻠﯟ ﺟﻴﻨﺎﯞ ﺟﻮﻟﻰ ﺍﺭﻗﯩﻠﻰ ﻣﺎﺷﯩﺖ ﺟﺎﻟﻌﺎﺳﺘﻰ ﺳﺎﻟﯩﻨﯩﭗ، 1781- ﺟﯩﻠﻌﺎ ﺟﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺍﺭﻩﯓ ﺑﯩﺘﻜﻪﻥ ﻩﻛﻪﻥ. ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ ءﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺤﯩﻨﺪﺍ «ﻧﻴﯖﮕﻮ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ»، «ﺳﺎﻧﺸﻲ ﯗﻟﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ»، «ﺳﺎﻧﺸﻲ- ﮔﺎﻧﺴﯟ ﯗﻟﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ»، «ﻛﯩﯔ-ﻛﯩﯔ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ» ﺩﻩﮔﻪﻥ ﺍﺗﺘﺎﺭﻣﻪﻥ ﺍﺗﺎﻟﻌﺎﻥ ﻩﻛﻪﻥ. 18- ﻋﺎﺳﯩﺮﺩﯨﯔ ﺳﻮﯕﯩﻨﺎ ﺍﻻ ﻭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﺲ ﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﯩﺲ ﺗﻪﺭﯨﺴﺘﯩﻚ ﺟﺎﻋﯩﻨﺎﻥ ﯗﻳﻌﯩﺮ، ﻭﺯﺑﻪﻙ، ﺗﺎﺗﺎﺭ ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﻪﺭﻯ ﺳﺎﻟﯩﻨﯩﭗ، ﺑﻴﯩﻜﺘﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻋﺎﻧﺪﺍ، ﻭﺳﻰ ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﻪﺭﺩﯨﯔ ﻭﺭﻧﺎﻻﺳﯟ ﻓﻮﺭﻣﺎﺳﻰ ءﺑﯩﺮ ﺗﯘﻟﻌﺎﻻﻧﯩﭗ ﺳﺎﻣﯘﺭﯨﻘﺘﯩﯔ ﺑﻪﻳﻨﻪﺳﯩﻦ ﻗﺎﻟﯩﭙﺘﺎﺳﺘﯩﺮﯨﭗ، ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ ﻭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺱ ﺟﺎﻋﯩﻨﺎ ﯗﻗﺴﺎﻳﺪﻯ ﻩﻛﻪﻥ. ﺳﻮﻋﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺟﯘﺭﺕ ﻭﻧﻰ «ﺳﺎﻣﯘﺭﯨﻖ ﻣﻪﺷﯩﺖ » ﺩﻩﭘﺘﻪ ﺍﺗﺎﻋﺎﻥ ﻩﻛﻪﻥ. ﺍﻝ « ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺖ» ﺍﺗﺎﻟﯟﻯ ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﻪﮔﻰ ءﺩﯨﻨﻲ ﻗﻴﻤﯩﻠﺪﺍﺭﺩﻯ ﺑﺎﺳﻘﺎﺭﯨﭗ ﺟﯘﺭﮔﯩﺰﯞﺷﻰ ﭼﯩﻦ ﺷﻴﻨﺠﻮﯞ، ﻣﺎﻟﻴﺎﯕﺠﯘﻥ ﺳﻴﺎﻗﺘﻰ ﺑﯘﺭﯨﻨﻌﻰ ﺍﺣﯘﻥ- ﻣﻮﻟﺪﺍﻻﺭ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﻰ ﻣﺎﻳﯘﻳﻠﻴﻨﺪﻩﺭ ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ، ءﺍﺭﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻋﺎ ﻛﻪﻟﯟﺷﯩﻠﻪﺭﺩﯨﯔ ﺑﺎﺳﯩﻢ ﻛﻮﭘﺸﯩﻠﯩﮕﻰ ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻗﺎﯞﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻌﺎﻧﺪﯨﻘﺘﺎﻥ، «ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ» ﺍﺗﺎﻟﻌﺎﻥ.

ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺍﺳﯩﻠﯩﻨﺪﻩﮔﻰ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ 6 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮ، ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﻰ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ 3 ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮ. ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﺱ ﺗﯘﻟﻌﺎﺳﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻛﻼﺳﺴﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺭﺍﻱ ﻓﻮﺭﻣﺎﺳﯩﻨﺪﺍ ﺳﺎﻟﯩﻨﻌﺎﻥ ءﺍﺭﻯ ﺍﺭﺍﺑﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ءﺳﯩﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﺪﯨﻚ ءﺩﺍﺳﺘﯘﺭ ﻭﻧﻪﺭﻯ ﺩﻩ ﻩﻧﮕﯩﺰﯨﻠﮕﻪﻥ، ﻣﻪﺷﯩﺖ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﻤﻰ ﻧﻪﮔﯩﺰﯨﻨﻪﻥ ﻣﻪﺷﺖ ﻗﺎﻗﭙﺎﺳﻰ، ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻭﻗﯟ ﺳﺎﺭﺍﻳﻰ، ﺟﺎﻧﻪ ﻳﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﻋﯩﺰ ﺍﻳﺘﯟ ، ﺷﺎﺭﻳﻌﺎﺕ ﺳﻮﻳﻠﻪﯞ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﻨﻪﻥ ﻗﯘﺭﺍﻻﺩﻯ. ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻭﻗﯟ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ 600 ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮ، ﻭﻋﺎﻥ ﺷﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻣﯩﯖﻨﺎﻥ ﺍﺭﺗﯩﻖ ﺍﺩﺍﻡ ﺳﻴﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻭﻗﻲ ﺍﻻﺩﻯ. ﺟﯘﯕﺤﯟﺍ ﻣﻴﻨﮕﻮ ﻛﻪﺯﯨﻨﺪﻩ، ﯨﻠﻪﻧﯩﯔ ﻩﯓ ﯗﻟﻜﻪﻥ ﻣﻮﻟﺪﺍﺳﻰ، ﺍﺗﺎﻗﺘﻰ ﺍﺣﯘﻧﻰ ﻣﺎﻟﻴﯖﺠﯘﻥ ﻭﺳﻰ ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﯩﯔ ﺟﺎﻧﯩﻨﺎﻥ ﺟﻪﻛﻪﺷﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺍﺷﯩﭗ، ﺍﻟﻌﺎﺑﺎﺳﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﺍﻋﺎﺭﺗﯟﺩﻯ ﺟﻮﻟﻌﺎ ﻗﻮﻳﻌﺎﻥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ