<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ساياحات

ﻛﻮﻟﺪﻩﻧﻪﯓ ﺟﺎﻳﻼﯞﻯ

 


ﻛﻮﻟﺪﻩﻧﻪﯓ ﺟﺎﻳﻼﯞﻯ ﺗﻮﻋﯩﺰﺗﺎﺭﺍﯞ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ ﻣﯘﻗﯩﺮ ﺍﯞﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻌﯩﺲ ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻚ ﺑﻪﻟﺪﻩﯞﯨﻨﺪﻩﮔﻰ ﺍﯞﺩﺍﻥ ﻗﺎﻻﺷﯩﻌﯩﻨﺎﻥ 88 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ ﻗﺎﺷﯩﻖ ﺗﺎﯞﻟﻰ ﻭﯕﯩﺮﺩﻩﮔﻰ ﻭﯕﺘﯘﺳﺘﯩﻜﺘﻪﻥ ﺳﻮﻟﺘﯘﺳﺘﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻱ ﺳﻮﺯﯨﻠﻌﺎﻥ ﯗﺯﯨﻨﺪﯨﻌﻰ 14 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮ، ﻛﻪﯕﺪﯨﮕﻰ 1 ﻛﻴﻠﻮﻣﻪﺗﺮﮔﻪ ﺟﻪﺗﻪﺗﯩﻦ ﺟﺎﺯﯨﻖ ﺩﺍﻻ، ﻭﻧﯩﯔ ﻭﻳﭙﺎﺕ ﺟﻪﺭﻟﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﯩﺰ ﺩﻩﯕﮕﻪﻳﯩﻨﻪﻥ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 1500ﻣﻪﺗﺮ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ.

ﻛﻮﻟﺪﻩﻧﻪﯓ ءﻭﯕﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍﺗﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻛﻮﻟﻮﮔﻴﺎﻟﯩﻖ ﺟﯘﻳﻪﺳﻰ ﺗﻮﻟﯩﻖ ﻗﻮﺭﻋﺎﻟﻌﺎﻥ.ﺍﻟﻘﺎﺑﻰ ﺷﯟﺍﻗﺘﻰ، ﺳﺎﻱ ﺳﺎﻻﺳﻰ ﺳﯟﺍﺗﺘﻰ، ﺷﺎﺗﻘﺎﻟﻰ ﺷﺎﻟﻌﯩﻨﺪﻯ، ﺟﻮﺗﺎﻻﺭﻯ ﺟﺎﺳﯩﻞ ﺟﯩﺒﻪﻙ ﺟﺎﻣﯩﻠﻌﺎﻥ، ﺗﺎﯞ ﺑﻪﺗﻜﻪﻳﻰ ﺗﯘﺗﺎﺱ ﺳﯩﯖﺴﯩﻌﺎﻥ ﻭﺭﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻰ ﺳﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺟﺎﺗﻘﺎﻥ ﻭﺯﻩﻥ، ﺍﻗﺒﺎﺱ ﺗﺎﯞ، ﺟﯩﺮﺍ - ﺟﯩﻠﻌﺎﺩﺍﻋﻰ ﺍﻗﺒﻮﺯ ﯗﻳﻠﻪﺭ، ﺳﺎﯞﻟﻪﺗﺘﻰ ﺳﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻣﺎﻻﺭ، ﺑﯩﺘﯩﻚ ﻭﺳﻜﻪﻥ ﺷﯩﺮﺷﺎﻻﺭ ﺑﻪﻳﻨﻪ ﻗﻴﯟﺍﺩﺍﻥ ﻗﻴﯩﺴﺘﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﻟﯩﭗ ﻗﻮﻳﻌﺎﻥ ﻛﻮﺭﻛﻪﻡ ﺳﯟﺭﻩﺗﺘﻪﻱ ﺳﻪﺯﯨﻢ ﺑﺎﻋﯩﺸﺘﺎﻳﺪﻯ. ﺟﺎﻳﯩﻠﯩﻢ ، ﺗﺎﯞ ﻭﺯﻩﻧﺪﻩﺭﺩﻯ، ﺑﯘﻋﻰ- ﻣﺎﺭﺍﻝ ﺗﻪﻛﺘﻪﺱ ءﺗﯘﺭﻟﻰ ﺍﯓ- ﻗﯘﺳﺘﺎﺭﺩﻯ، ﺑﻪﺗﻪﮔﻪﻟﻰ ﺑﺎﻳﺸﻪﺷﻪﻛﺘﻪﺭﺩﻯ ءﺑﯩﺮ ﺟﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺘﯩﺮﯨﭗ، ﻛﻮﺭﻛﻪﻡ ﻛﻮﺭﯨﻨﯩﺲ ﻗﺎﻟﯩﭙﺘﺎﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ. ﺟﺎﺭﺍﺗﯩﻠﯩﺴﺘﯩﯔ ﺣﻴﻜﯩﻤﻪﺗﯩﻨﻪ ﻗﯘﻟﺪﯨﻖ ﯗﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ. ﻛﻮﻟﺪﻩﻧﻪﯓ ﻛﻮﺭﻛﻪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻰ ﺣﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺕ- ﻭﺳﯩﻤﺪﯨﻚ ﺗﯘﺭﻟﻪﺭﻯ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻌﺎﻧﺪﯨﻘﺘﺎﻥ ﺩﺍ ﻭﻝ ﻗﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺩﺍﺭﻩﺟﻪﻟﻰ ﺟﺎﺭﺍﺗﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻋﺎﯞ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻪ ﺍﻳﻨﺎﻟﯩﭗ ﻭﺗﯩﺮ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ