<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>ەرەكشە ونىمدەر

ﯨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺳﻰ

 

 

 


ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﯕﻨﯩﯔ ﯨﻠﻪﻭﺯﻩﻧﻰ ﺍﯕﻌﺎﺭﻯ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﺪﺍ ﻭﻧﺪﯨﺮﯨﻠﻪﺩﻯ. ﯨﻠﻪ ﺩﯗﻧﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻻﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﯟﯨﻨﺪﺍﻋﺎﻥ ﺟﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ءﺑﯩﺮﻯ، ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﻪ ﺩﻩﻳﯩﻦ 140 ﻣﯩﯔ ﻣﯟﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻡ ﺟﺎﺑﺎﻳﻰ ﺍﻟﻤﺎ ﻭﺭﻣﺎﻧﺪﯨﻌﻰ ﺳﺎﻗﺘﺎﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ. ﻗﺎﺯﯨﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﯩﯔ 100 ﺩﻩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻡ ﺳﻮﺭﺗﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺍﻟﻤﺎﻧﯩﯔ ﺍﻳﮕﯩﻠﻰ ﺟﻪﺭﮔﯩﻠﯩﻜﺘﻰﺳﻮﺭﺗﺘﺎﺭﯨﻨﺎﻥ ﺍﭘﻮﺭﺕ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻣﺎﻣﭙﺎﺯﻱ، ﺗﺎﺭﻋﯩﻞ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﻰ ﺗﯘﺭﻟﻪﺭﻯ ﺑﺎﺭ. ﺍﭘﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﯩﯔﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﯗﻟﻜﻪﻥ، ﺭﻩﯕﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ءﺍﺭﻯ ﺍﺩﻩﻣﻰ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺟﻪﺳﻪﯕﯩﺰ ءﺩﺍﻣﻰ ﺗﺎﯕﺪﺍﻳﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻗﺎﻻﺩﻯ، ﻭﻧﯩﯔ ﻭﺭﺗﺎﺷﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻋﻰ 300 ﮔﺮﺍﻡ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ، ﻩﯓ ﯗﻟﻜﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﺎﻋﻰ 800 ﮔﺮﺍﻡ ﺑﻮﻻﺩﻯ. ﺍﻝ ﻗﯩﺰﯨﻞﻣﺎﻣﭙﺎﺯﻱ ﻩﺭﺗﻪ ﭘﯩﺴﺎﺗﯩﻦ ﺳﻮﺭﺗﻘﺎ ﺟﺎﺗﺎﺩﻯ، ﻭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﭘﺎﻗﺘﺎﯞ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ، ﺭﻩﯕﻰ ﺳﺎﺭﻯﺟﺎﺳﯩﻞ، ءﺩﺍﻣﻰ ﺗﺎﺗﺘﻰ ﺑﻮﻻﺩﻯ، ﺳﺎﻟﻤﺎﻋﻰ 120 ﮔﺮﺍﻡ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ. ﺗﺎﺭﻋﯩﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰﺟﻪﻟﭙﯩﮕﯩﺶ ﻓﻮﺭﻣﺎﺳﯩﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﭗ، ﺷﯩﺒﺎﺭ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ، ﻭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﺎﻋﻰ 120 ﮔﺮﺍﻡ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ.

 

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ