<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文

باس بەت>> الۋان ارنا>>قوناقجاي جانە قاتىناس

ىلەدەگى قوناق سارايلار(1)

 

 

 

قوناق سارايدىڭ اتى

دارەجەسى

مەكەن جايى

بايلانىس تەلەفونى

ىلە شۋاڭچىن سايران سارايى

★★★★

قۇلجا قالاسى ستالين داڭعىلى 23- ءنومىرلى اۋلا

0999-8026666

تاۋيۋان سايران سارايى

★★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﯨﻠﻪ ﻭﺯﻩﻧﻰ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 100 - ءنومىرلى اۋلا

0999-8325300

 حۇڭفۋ ييان قوناق سارايى

★★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﺍﺯﺍﺗﺘﯩﻖ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 116- ءنومىرلى اۋلا

0999-8234888

يلي - تى سايران سارايى

★★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﺟﻪﯕﯩﺲ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 98 - ءنومىرلى اۋلا

0999-8035600

ىلە قوناق سارايى

★★★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ يىڭبيڭ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 8 - ءنومىرلى اۋلا

0999-8022794

دوستىق قوناق سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ستالين داڭعىلى 3-تار كوشە 7- ءنومىرلى اۋلا

0999-8023901

قۇلجا قوناق سارايى

★★

قۇلجا قالاسى شينحۋا باتىس داڭعىلى 58- ءنومىرلى اۋلا

0999-8024904

ۋىن جوۋگاڭ سايران سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى شينحۋا باتىس جولى 88- ءنومىرلى اۋلا

0999-8333777

حۇڭفۋ سايران سارايى

★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﺍﯞﻩﺟﺎﻱ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 14 - ءﻧﻮﻣﯩﺮﻟﻰ ﺍﯞﻻ

0999-8229600

شي لايديڭ سايران سارايى

★★

ﻗﯘﻟﺠﺎ ﻗﺎﻻﺳﻰ ﺍﯞﻩﺟﺎﻱ ﺩﺍﯕﻌﯩﻠﻰ 14 - ءﻧﻮﻣﯩﺮﻟﻰ ﺍﯞﻻ

0999-8230999

پوشتا-تەلەگراف قوناق سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق داڭعىلى 162- ءنومىرلى اۋلا

0999-8223844

يا شييا قوناق سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق داڭعىلى 119- ءنومىرلى اۋلا

0999-8020967

لياڭماۋ قوناق سارايى

★★

قۇلجا قالاسى ستالين داڭعىلى 82- ءنومىرلى اۋلا

0999-8022180

جين شۇييۋان سايران سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق باتىس داڭعىلى 229- ءنومىرلى اۋلا

0999-8165555

ۋىن جوۋ سايران سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق داڭعىلى 168- ءنومىرلى اۋلا

0999-8218888

لوڭشيڭ سايران سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق باتىس داڭعىلى 19- اۋلا

0999-8096888

ءان پيڭ سايران سارايى

★★★

قۇلجا قالاسى ازاتتىق باتىس داڭعىلى229-1 -ءنومىرلى اۋلا

0999-8138138

 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ