<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文
اتامۇرا- اسىل قازىنا     ارناۋلى تاقىرىپ    ۇيرەنۋ   اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ ۇكىمەت ىستەرىن جاريا ۇستاۋ  ىلە كەلبەتى   باس بەت

باس بەت>>اتامۇرا- اسىل قازىنا>>ءمادەني مۇرا
 • قازاقتىڭ قولكەسەر بەرۋ تاعىلىماتىن بىلەسىز بە؟     [2012-05-17]
 • كيەلى كيىز ءۇيدى قاستەرلەيىك، اعايىن     [2011-08-04]
 • اتا مۇراعا مۇراگەر مايتالمان مالشى     [2010-06-28]
 • قازاقشا كۇرەس ەرەجەسىن قالىپقا ءتۇسىرۋ عىلمي تالقى جيىنى قۇلجادا بولىپ ءوتتى     [2010-02-04]
 • ﺳﺎﻣﺎ ﺗﻮﺭﻩﻧﯩﯔ ﺍﻛﻪﺳﻰ ءﺍﺩﯨﻠﺪﯨﯔ ﺩﻩﺭﻩﮔﻰ     [2009-12-15]
 • ﺑﻪﻳﺰﺍﺗﺘﯩﻖ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﻣﯘﺭﺍﻻﺭﺩﻯ ﻗﻮﺭﻋﺎﯞ ﺟﻮﻧﯩﻨﺪﻩ     [2009-12-15]
 • ﻗﯘﻟﺠﺎ ﺩﯗﯕﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺘﻰ     [2009-12-01]
 • ﭼﺎﭘﭽﺎﻝ ﻣﺎﺯﺍﺭﻯ     [2009-12-01]
 • ﻗﻮﻧﺎﻗﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺭﻯ     [2009-12-01]
 • ﺗﯘﻋﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻣﯩﺮﺣﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺭﻯ     [2009-12-01]
 • ءﯞﺍﻳﯩﺲ ﺣﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺭﻯ(ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ءﯞﺍﻳﯩﺴﺤﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺭﻯ)     [2009-12-01]
 • ﺍﺳﻪﺕ ﻧﺎﻳﻤﺎﻧﺒﺎﻱ ﯗﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﭙﯩﺘﺎﺳﻰ     [2009-12-01]
 • ﺗﻮﺭﻋﺎﯞﯨﺘﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﻭﺗﺎﻧﻌﺎ ﻭﺭﺍﻟﯟﻯ ﻗﯘﻟﭙﯩﺘﺎﺳﻰ     [2009-12-01]
 • ﻛﻪﺩﻩﻥ(ﮔﯩﺪﯨﯔ) ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
 • ﺗﺎﯕﯩﺮ ﺗﺎﯞﻯ ﻗﻮﻳﻨﺎﯞﯨﻨﺪﺍﻋﻰ ﺗﺎﺱ ﺟﻮﻟﺸﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﺪﺍﺭ ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
 • ﺳﺎﺩﯨﺮ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
 • ﯗﻟﺖ ﺣﺎﮬﺎﺭﻣﺎﻧﻰ ﻟﻴﻦ ﺯﯨﺸﯘﻱ ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
 • ﻗﺎﻧﺎﺱ ﻛﻮﺭﻧﯩﺲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﺎﻥ ﺍﺭﺣﻪﻟﻮﮔﻴﺎﻟﯩﻖ ﻗﯘﻧﻌﺎ ﻳﻪ 6 ﺑﺎﻳﯩﺮﻋﻰ ﻣﻮﻻ ﺟﺎﻧﻪ ﻩﻛﻰ ﺟﻪﺭﺩﻩﻥ ﺑﺎﻳﯩﺮﻋﻰ     [2009-12-01]
 • ﺍﻳﮕﯩﻠﻰ ﺍﻗﯩﻦ ﺗﺎﯕﺠﺎﺭﯨﻖ ﺟﻮﻟﺪﻯ ﯗﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﺍﺟﺎﻳﻰ     [2009-12-01]
 • ﺍﻗﯩﻦ ﺗﺎﯕﺠﺎﺭﯨﻖ ﺟﻮﻟﺪﻯ ﯗﻟﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺯﮔﻪﺭ ءﺍﺷﯩﻢ ءﺩﯗﯕﺸﻰ ﯗﻟﯩﻨﯩﯔ ﻩﺳﻜﻪﺭﺗﻜﯩﺸﻰ     [2009-12-01]
  جالپى نۇسقا47بەت   20بەت/نۇسقا   قازىر -بەتتىڭ 2/3-بەتىندە    باس بەت الدىنعى بەت  كەيىنگى بەت سوڭعى بەت   بەتكە ءوتۋ-نۇسقا
 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ