<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
中文 哈文
اتامۇرا- اسىل قازىنا     ارناۋلى تاقىرىپ    ۇيرەنۋ   اۋىل شارۋاشىلىعىنا قىزمەت وتەۋ ۇكىمەت ىستەرىن جاريا ۇستاۋ  ىلە كەلبەتى   باس بەت

باس بەت>>اتامۇرا- اسىل قازىنا>>تاريحي تۇلعالار
 • ﺗﺎﯕﺠﺎﺭﯨﻖ ﺟﻮﻟﺪﻯ ﯗﻟﻰ     [2009-12-01]
 • جۇسپبەكقوجا شايحسىلام ۇلى     [2009-10-29]
 • كامال ماقاي ۇلى     [2009-10-29]
 • باسباي شولاق ۇلى باپين     [2009-10-29]
 • اكبار ەسبوسىن ۇلى     [2009-10-29]
 • سەيت كورپەباي ۇلى     [2009-10-29]
 • دالەلقان سۇگىربايەۆ     [2009-10-29]
 • ىسقاقبەك مونونوۆ     [2009-10-29]
  جالپى نۇسقا68بەت   20بەت/نۇسقا   قازىر -بەتتىڭ 4/4-بەتىندە    باس بەت الدىنعى بەت   كەيىنگى بەت  سوڭعى بەت بەتكە ءوتۋ-نۇسقا
 

 

ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﺣﺎﻟﯩﻖ ﯗﻛﯩﻤﻪﺗﻰ ﻛﻪﯕﺴﻪ ﻣﻪﯕﮕﻪﺭﻣﻪﺳﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ
ﯨﻠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻭﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻖ ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ باسقارادى  [新ICP备05001353号]
ﻩﻟﻪﻛﺘﺮﻭﻧﺪﻯ ﺍﻛﯩﻤﺸﯩﻠﯩﻚ ﯨﺴﺘﻪﺭ ﻛﻪﯕﺴﻪﺳﻰ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻗﺘﺎﻥ ﺟﻪﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻩﺗﻪﺩﻯ